MAISTO PRISTATYMO Į NAMUS AR OFISĄ INTERNETINĖJE SVETAINĖJE PIZZA.LT KARTU SU PRISTATYMO PASLAUGA TAISYKLĖS

 

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
  • Maisto ir gėrimų užsakymo į namus ar biurą internetinėje svetainėje Pizza.lt kartu su pristatymo paslauga (toliau – maisto užsakymas) taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmens, užsisakusio maisto ir gėrimo į namus ar biurą internetinėje svetainėje lt  (toliau – Pirkėjas), ir restorano „PJazz”, maisto ir gėrimų pardavėją (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises ir pareigas, maisto užsakymo, pristatymo ir apmokėjimo sąlygas.
  • Pirkėjas, darydamas maisto užsakymą, pažymi varnelę prie teiginio „Susipažinau su Taisyklėmis ir su jomis sutinku“, laikoma, kad Pirkėjas patvirtino, jog susipažino su Taisyklėmis ir sutinka jų laikytis.
  • Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti šias taisykles. Pirkėjui užsisakant maistą lt, taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.
  • Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ir yra besąlygiškai atleidžiamas nuo atsakomybės, jeigu Pirkėjas išsamiai nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

 

 1. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
  • Užsisakyti maistą internetinėje svetainėje Pizza.lt Pirkėjas gali:

2.1.1. užsiregistruodamas pizza.lt – įvesdamas registracijoje prašomus duomenis;
2.1.2. nesiregistruodamas pizza.lt.

2.2. Pirkėjas, užsakydamas maistą 2.1. Taisyklių punkte numatytais būdais, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti maisto užsakymo tinkamam pristatymui būtinus Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, maisto pristatymo adresą, telefono numerį ir el. pašto adresą.
2.3. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, jog 2.2. punkte pateikti Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi internetinės svetainėje Pizza.lt, Pardavėjo veiklos analizės tikslais. Pirkėjas, nenorėdamas gauti Pardavėjo ir (arba) jo partnerių pranešimų ir (arba) kitų Pirkėjui skirtų pasiūlymų, įvesdamas registracijoje prašomus duomenis turi nurodyti, kad tokie pranešimai ir (arba) pasiūlymai jam nebūtų siunčiami.

2.4. Sutikdamas, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi maisto užsakymo internetinėje svetainėje Pizza.lt tikslu, Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini maisto užsakymo pristatymui.

2.5. Pirkėjas, užsiregistruodamas Pizza.lt bei užsakydamas maistą, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų.
2.6. Pirkėjo pateikti asmens duomenys bus tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais. Pirkėjo asmens duomenys bus tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais tik gavus Pirkėjo sutikimą. Pirkėjo sutikimas išreiškiamas užsiregistravus Pizza.lt bei pažymint atitinkamus laukus.
2.7. Pirkėjas turi teisę bet kada, pateikęs prašymą Pardavėjui bei patvirtinęs savo asmens tapatybę, susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ar kitų įstatymų nuostatų, nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi.
2.8. Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti Duomenų subjekto asmens duomenų saugumą, įgyvendinti tinkamas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo ar/ir atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
2.9. Asmens duomenys bus saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai. Duomenų, taip pat Pirkėjo duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais, saugojimo terminas 2 metai arba iki tol, kol duomenų subjektas nepareikalauja sustabdyti savo duomenų tvarkymo. Suėjus šioms aplinkybėms Pardavėjas asmens duomenis sunaikina.

 

 

 1. PIRKIMO IR PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMO MOMENTAS
  • Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas internetinėje svetainėje Pizza.lt suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Apmokėti”, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai šių Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo.
  • Kiekvienas Pirkėjo užsakymas saugomas Pizza.lt duomenų bazėje.

 

 1. PIRKĖJO TEISĖS
  • Pirkėjas turi teisę užsisakyti maistą Pizza.lt šių Taisyklių nustatyta tvarka.
  • Pirkėjas turi teisę grąžinti užsakytą maistą šių Taisyklių nustatyta tvarka.
  • Pirkėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse.

 

 1. PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI
  • Pirkėjas, naudodamasis Pizza.lt, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje svetainėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
  • Užsisakydamas maistą Pizza.lt, Pirkėjas įsipareigoja užtikrinti, kad pateikta informacija ir asmens duomenys nėra klaidinantys ar neteisingi.
  • Pirkėjas įsipareigoja informuoti Pardavėją, jei yra alergiškas konkretiems maisto produktams.
  • Užsiregistravęs Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjo prisijungimo duomenys tampa žinomi tretiesiems asmenims, Pirkėjas privalo nedelsdamas apie tai informuoti Pardavėją per vieną darbo dieną.
  • Jeigu pasikeičia Pirkėjo užsakymo formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
  • Pirkėjas privalo sumokėti už maisto užsakymą ir priimti jį šių Taisyklių nustatyta tvarka

 

 1. PARDAVĖJO TEISĖS
  • Pardavėjas turi teisę keisti ar sustabdyti intenetinės svetainės lt funkcijas, svetainėje esančių elementų išdėstymą, nutraukti tam tikrų svetainės funkcijų veikimą.
  • Pardavėjas turi teisę keisti paslaugų, teikiamų internetinėje svetainėje lt, teikimo apimtį ar būdą, sustabdyti, nutraukti paslaugų ar jų dalies teikimą, apmokestinti paslaugas ar paslaugų dalį.
  • Jei Pirkėjas bando pakenkti svetainės lt veikimo stabilumui ir saugumui ar nevykdo savo įsipareigojimų, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be išankstinio įspėjimo apriboti arba sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis svetaine Pizza.lt
  • Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs numatytą apmokėjimo būdą, nesumoka už maisto užsakymą.
  • Kai Pirkėjas pasirenka apmokėjimo būdą – grynaisiais pinigais maisto pristatymo metu, Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, turi teisę susisiekti su Pirkėju užsakyme nurodytu elektroninio pašto adresu ar telefonu. Maisto užsakymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju valandos. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju.

 

 1. PARDAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI
  • Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis internetinės svetainės Pizza.lt teikiamomis paslaugomis.
  • Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą. Pirkėjo Asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių, Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
  • Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti užsakyto maisto Pirkėjui, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnį patiekalą. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią patiekalą, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus bankiniu pavedimu į sąskaitą iš kurios buvo gautas mokėjimas per 7 (septynias) darbo dienas, jeigu buvo atliktas apmokėjimas per el.bankininkystę.
  • Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytą maistą nurodytu adresu Taisyklėse nurodytomis sąlygomis.
  • Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės svetainės Pizza.lt veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.
  • Jei Pirkėjas po šių sąlygų pasikeitimų naudojasi Pizza.lt teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutiko su Taisyklių pakeitimu.

 

 1. MAISTO UŽSAKYMO SĄLYGOS

8.1 Pirkėjas maistą ir gėrimus gali užsisakyti Pizza.lt pasirinkdamas vieną iš šių būdų:

8.1.1. internetu užsiregistruodamas Pizza.lt  (įvesdamas savo registracijos vardą ir slaptažodį);
8.1.2. internetu nesiregistruodamas Pizza.lt ;
8.1.3. telefonu;

8.2 Maisto užsakymai priimami Kaune ir Vilniuje.

8.3 Pirkėjas gali nutraukti maisto užsakymo vykdymą bet kuriuo užsakymo metu, iki apmokėjimo.

8.4 Pirkėjui atlikus užsakymą ir gavus apmokėjimo patvirtinimą dėl maisto pristatymo į namus, Pirkėjas nebegali atšaukti užsakymo ir / ar reikalauti lėšų grąžinimo išskyrus 7.3 punktą.

8.5 Pardavėjas pasilieka teisę nevykdyti maisto užsakymų Pirkėjui, kuris nors kartą nėra atsiskaitęs už Paslaugą ar yra atsiuntęs melagingą užsakymą.

8.6 Pardavėjas pasilieką teisę keisti užsakymo pristatymo laiką, prieš tai iš anksto informavus Pirkėją nurodytu telefonu.

 

 1. MAISTO PRISTATYMO SĄLYGOS
  • Minimali maisto užsakymo suma pristatymui yra 25,00 eur.
  • Pardavėjas užsakytą maistą pristato nemokamai Vilniaus ir Kauno mikrorajonuose
  • Vilniaus is Kauno rajonuose pristatymo kaina yra 5,00eur.
  • Maisto pristatymo laikas Kaune ir Vilniuje: I-VII nuo 11.00 val. iki 21.00 val.
  • Pirkėjas, įsipareigoja nurodyti tikslią maisto pristatymo vietą.
  • Pirkėjas įsipareigoja maisto užsakymą priimti pats. Jei Pirkėjas maisto užsakymo pats priimti negali, o maisto užsakymas pristatytas Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl maisto pristatymo netinkamam asmeniui.
  • Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais maisto pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti maisto pristatymo sąlygas.
  • Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už maisto pristatymo terminų pažeidimą, jeigu maistas Pirkėjui nėra pristatomas ne laiku dėl trečiųjų asmenų kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
  • Užsakytą maistą pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.
  • Užsakytas maistas ir Pirkėjui pristatytas dėl maisto pakavimo specifikos ir taros išoriškai gali skirtis nuo svetainėje lt pateiktame meniu nurodytų patiekalų nuotraukų.
  • Pirkėjas neturi teisės reikšti jokių pretenzijų Pardavėjui, o Pardavėjas nėra atsakingas Pirkėjui:
   • jeigu Pirkėjas neteisingai nurodė užsakyto maisto pristatymo adresą;
   • jeigu Pirkėjas neteisingai nurodė savo telefono numerį;
   • jeigu Pirkėjas neteisingai nurodė pageidaujamą užsakyto maisto pristatymo laiką;
   • jeigu Pirkėjas nepriėmė užsakyto maisto ne dėl Pardavėjo kaltės (neatidarė durų, neatsiliepė į telefono skambutį ir kt.);
   • jeigu Pirkėjas nesumoka Pardavėjui už užsakytą maistą arba atsisako mokėti už užsakytą maistą nesant tam objektyvių priežasčių;
   • dėl interneto svetainės Pizza.lt techninių gedimų, sutrikimų ir kitokio pobūdžio trikdžių;
   • dėl elektroninės bankininkystės Paysera gedimų, sutrikimų ir kitokio pobūdžio trikdžių;
   • dėl banko mokėjimo kortelių tvarkymo sistemos gedimų, sutrikimų ir kitokio pobūdžio trikdžių.

9.11 Pardavėjas turi teisę neperduoti užsakyto maisto Pirkėjui, jeigu yra nors viena iš Taisyklių 9.10.1-9.10.8 punkte nurodytų sąlygų.

 1. MAISTO UŽSAKYMO KAINOS, APMOKĖJIMO TVARKA

10.1 Maisto užsakymo kainos Pizza.lt suformuotame užsakyme nurodomos eurais, įskaitant tuo metu pagal teisės aktus galiojantį PVM dydį.

10.2 Prie maisto užsakymo kainos pridedami papildomi mokesčiai – pakuotės ir taros.

10.3 Už maisto užsakymą Pirkėjas gali atsiskaityti vienu iš šių būdų:

   1. naudojantis elektronine bankininkyste;
   2. banko pavedimu;
   3. grynaisiais pinigais ar banko kortele maisto pristatymo metu.

10.4 Galutinė kaina yra nurodoma patvirtinus Pirkėjo krepšelį.

10.5 Pirkėjui, už maisto užsakymą sumokėjusiam per elektroninę bankininkystę (Paysera mokėjimo sistemą) ir užsakyto maisto negavusiam dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Pardavėjo, taip pat Pirkėjui, pažeidusiam taisykles ir nesilaikančiam nurodytų sąlygų, pinigai atgal į jo banko sąskaitą negrąžinami.

 

 1. RINKODARA IR INFORMACIJA

11.1 Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti internetinėje svetainėje Pizza.lt įvairias akcijas ar žaidimus.

11.2 Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų ar žaidimų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento.

11.3 Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

11.5 Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia internetinės svetainės Pizza.lt skyriuje „Kontaktai“ nurodytais el. pašto adresais.

11.6 Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.

 

 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
  12.1 Šios Maistoir gėrimų užsakymoį namus ar biurą internetinėje svetainėje Pizza.lt kartu su pristatymo paslauga Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.

12.2 Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.